Færre kommuner, men flere byråkrater
Image by Ag Ku from Pixabay

Færre kommuner, men flere byråkrater

Til tross for at antallet kommuner i Norge er redusert som følge av kommunesammenslåinger, har antallet byråkrater i offentlig sektor økt.

Oslo (P4 Nyheter) – Sammenslåingene, som hadde som mål å effektivisere administrasjonen og redusere byråkratiet, ser ut til å ha hatt motsatt effekt.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall ansatte i administrativt arbeid i kommunene har økt med 12 prosent de siste fem årene. Dette skjer til tross for målsettingen om å få en slankere administrasjon og bedre ressursutnyttelse gjennom sammenslåingene.

Politisk bekymring

Politikere fra flere partier uttrykker bekymring over denne utviklingen. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik uttaler at det er nødvendig med en gjennomgang av hvordan ressursene i kommunene blir brukt, og hvordan man kan sikre at sammenslåingene faktisk fører til mindre byråkrati og mer effektiv tjenesteyting. “Vi ser at det har vært en økning i antall administrative ansatte, noe som er stikk i strid med hensikten bak kommunereformen. Vi må undersøke hva som ligger bak denne utviklingen,” sier Gjelsvik.

Årsaker til økningen

Flere eksperter peker på at en årsak til økningen kan være nye krav til rapportering og dokumentasjon, samt en generell vekst i offentlig sektor. Professor i offentlig administrasjon ved Universitetet i Oslo, Jan-Erik Meyer, mener at det er viktig å finne en balanse mellom nødvendig administrasjon og effektiv bruk av offentlige midler. “Økningen i byråkrati kan delvis forklares med økte krav til kvalitetssikring og kontroll. Samtidig ser vi en generell trend hvor offentlig sektor vokser for å møte flere og mer komplekse oppgaver,” forklarer Meyer.

Konsekvenser for tjenesteytingen

Økningen i antall byråkrater kan få konsekvenser for tjenesteytingen i kommunene. Mange innbyggere opplever allerede lange behandlingstider og byråkratiske hindringer når de søker om tjenester eller støtte. Dette kan svekke tilliten til kommunene og til offentlig sektor som helhet.

Kommunenes respons

Flere kommuner forsvarer økningen i administrativt ansatte med at det er nødvendig for å håndtere nye oppgaver og krav. Ordfører i den nylig sammenslåtte kommunen Viken, Anne Hansen, sier at de har hatt behov for flere ansatte for å sikre at alle deler av kommunen får like god service. “Sammenslåingen har ført til større geografiske avstander og flere innbyggere. For å sikre at vi kan levere tjenester av høy kvalitet til alle, har vi måttet styrke den administrative kapasiteten,” sier Hansen.

Veien videre

Det er klart at det er behov for en grundig evaluering av kommunereformen og dens konsekvenser. Myndighetene må finne ut hvordan de kan oppnå målene om effektivisering og bedre ressursutnyttelse uten å øke byråkratiet ytterligere. Dette vil kreve samarbeid mellom kommunene, staten og forskningsmiljøer for å finne bærekraftige løsninger.


Kilder:

  1. P4 Nyheter, “Færre kommuner, flere byråkrater”.
  2. Statistisk sentralbyrå, “Økning i antall administrativt ansatte”.
  3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, “Gjennomgang av kommunal ressursbruk”.
  4. Intervju med professor Jan-Erik Meyer, Universitetet i Oslo.
  5. Intervju med ordfører Anne Hansen, Viken kommune.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.