Islam er Muhammeds galehus
Foto: Illsutrasjonsbilde.

Islam er Muhammeds galehus

Islam deler verden i to; Islams hus og krigens hus, der det invaderte Norge befinner seg. Evaluering av teologien, religionsstifteren og empiriske fakta om muslimers islamske atferd gjennom 1400 år, gjør det nærliggende å betegne islams hus som et galehus.

Av: Lars Thorsen

Islamproblemet har tatt livet av flere innfødte nordmenn enn Breiviks terrorhandling, og islamsk atferd påvirker våre liv negativt hver eneste dag. Likevel er kompetansen om islamproblemet svært lav, og få av de som vet, tør ytre seg. 

Islam er en religionsrasistisk apartheiddoktrine som deler menneskeheten inn i  

muslimske overmennesker og vantro undermennesker. Koranen sier at den som underkaster seg og utfører koranens befalinger er muslim. Ordet islam betyr underkastelse for koranens befalinger. Derfor er det nødvendig for ikkemuslimer å forstå islam, hvis man vil bedre sjansen for å overleve den påtvungne sameksistensen med muslimer. 

For å sikre at muslimer forblir slik muslimer har vært i flere titalls generasjoner – og unngå at de utvikler seg til å bli lik deres skitne vantro norske vertskap –  er det viktig å hegne om de hellige islamske fenomenene innavl og incest. Derfor har vi i Norge en aksjonsgruppe for muhammedansk innavl, stiftet av Rødt-politiker og innavlentusiast Athar Ali. Dessverre for muslimene innførte det islamofobe norske Stortinget nylig en rasistisk lov mot muhammedansk innavl. 

For å vurdere islam må du vurdere han som fant opp islam. Muhammed definerer hva som er normalt, ekstremt, rett og galt. Han er normen. 

Muhammed er koranens forfatter. Islams teologi viser at Muhammed var en psykisk syk, mental dverg. Ifølge islams teologi var Muhammed et forferdelig monster, bedømt etter sivilisert vestlig verdikompass. Etter islams etiske kompass var Muhammed et perfekt menneske som alle muslimer plikter å etterligne. 

Ifølge islams teologi var Muhammed narsissist og schizofren. Muslimterroristen som ble skutt på Bislett hadde samme diagnose. Gener er en årsak til schizofreni. Muslimenes innavl er i så måte innlysende negativt, og et godt argument for at de utgjør så stor fare for omgivelsene at de må deporteres.   

Ifølge sunna var Muhammed en sosiopat eller noe verre. Dersom du ikke aksepterer at noen simpelthen kan være født som en sjelløs faen, sosiopat, psykopat – eller bli slik for eksempel som følge av islamsk arv og miljø – da vil du dessverre ende opp med å bli undertrykket eller utryddet av de du trodde ikke eksisterte.  

Det er islam som gjør shariafolk til psykopater, ifølge fagfolk. En psykiater slår fast at islam skaper et forvrengt verdensbilde , som gjør shariafolket kriminelle (definert etter våre menneskeskapte lover). 

Muhammed sa at han var en terrorist, og at de beste muslimer oppfører seg som ham. Ergo er gode muslimer forferdelig dårlige medmennesker. 

Tortur og drap er helt normal islamsk atferd. Psykologer og andre fagfolk som undersøker muslimhjerner basert på vestlig betraktning av rett og galt, vil feilaktig konkludere med at en muslim som er helt mainstream, er syk i hodet.

Koranen hevder at muslimer er overmennesker (3:110), og ikkemuslimer er ikkemennesker (98:6). Dette kalles supremasisme. Supremasisme fører til offermentalitet, som fører til vold. Koranens foretrukne voldsutøvelse er hodekapping.

Før hodet ditt hugges av, vil du få høre at det er du som er busemannen, og muslimen er et stakkars offer for din rasistiske norskhet. Offermentaliteten kan spores til Muhammeds sunna. Han betraktet kritikk som verre enn drap, og snikmyrdet og henrettet folk som hadde sagt ting han mislikte, ifølge sunna.  Offermentaliteten er et utpreget og viktig islamsk fenomen. Du skal ikke veksle mange ord om politikk med en muslim før vedkommende avslører slikt tankegods. Dette er bare ett av mange negative islamske mentale særtrekk som gjør shariafolket uegnet til opphold i Vesten. 

At muslimers islamske atferd er innfødte nordmenn sin skyld, er noe vi har blitt fortalt i årtier.  Kadafi Zaman skrev det i en kronikk 21.11.98; Vertssamfunnet har skylden når muslimer nekter å la seg integrere. En adidasridder er sitert i Aftenposten 16.6.18; «Blir vi fortalt at vi er dårlige mennesker nok ganger, kommer vi også til å bli dårlige mennesker». 

I det kommunistiske drittlandet Kina hater de alle religioner. Men det er bare én religion kineserne definerer som en mental sykdom – Islam. Islam er verdens mest dødelige mentale sykdom. Islam er et hjernevirus med potensiale til å ødelegge menneskers hjerne og slik gjøre dem til det Muhammed kalte «gode muslimer». Denne tilstanden er dødelig både for den smittede og de ikkemuslimer han påtreffer.

Som psykiater Shahram Shaygani påpeker i KK 24.10.20 er Muhammed «et internalisert objekt som lever i hver og en troende muslim og har en psykologisk funksjon». Muhammed og hans bedervede tankegods er hele muslimens identitet. Uten islam anser muslimen seg kun som et tomt skall. Flere muslimaer forteller oss at uten shariauniformen er de ingenting.

Når man lar en mentalt syk seksualpredator, morderzombie, landeveisrøver (med mer) ta plass i og styre ens hjerne, da bør det ikke overraske noen at vedkommende folkegruppe inntar topplassering på negative statistikker – herunder plyndring vold voldtekt og drap. 

Islams etikk springer ut av Allahs vilje, derfor er «godt» på islamsk synonymt med «ondt» iht vestlig etikk. Dette er et udiskutabelt faktum, presisert i Reliance of the Traveller a1.4. Voldstilbøyelighet og det som etter vår etikk kalles ondskap, er en helt naturlig følge av å innrette livet sitt etter muhammedanismen.

Fordi islam er en lovreligion som fratar individet autonomi og livsglede, er mentale lidelser utbredt. Innavlen er naturligvis også en forklaring i så måte. Innavl fører som kjent til lav IQ, sinnemestringsproblemer og derav voldelighet.  Politiet kan derfor ha rett når de hevder at muslimsk voldelighet skyldes innavl/lav IQ. 

Mens vestlig ungdom er deprimert på grunn av kulturmarxismens ødeleggende virkning på samfunnet, er det islam som er årsaken til at 75 % av de som bor i drittlandet Pakistan har mentale problemer. 

Vold og æreskultur er to sentrale komponenter i konseptet «islam». Begge deler kan påføre muslimer irreversibel hjerneskade i ung alder. 

Idéer og atferd assosiert med mental sykdom i Vesten er ansett som helt kurant i tilbakestående islamske land. Æresdrap på egne barn er ansett som god atferd, halshugging av den vantro naboen likeså. Salami på brødskiva derimot, er styggedom. Arv, miljø og sosiale normer gjør shariafolket svært dårlig egnet for å leve blant bedre utviklede kulturer. 

Psykologen Nicolai Sennels har slått fast hvorfor muslimer er mer kriminelle (definert etter vestlig lovverk). Eksperten gir inngående forklaring på hvorfor muslimer iht hans observasjoner oppdras til å være aggressive, usikre, uansvarlige og intolerante.  I boken «Blant kriminelle muslimer» forklarer han inngående hvordan og hvorfor muslimer oppfatter vestlig sivilisert atferd som tegn på svakhet. Han er ikke den eneste som har gjort den observasjonen.

Sennels har også drøftet inngående den muslimske seksualpredatorkulturen. Voldtekt og pedofili er islamske  kulturuttrykk, etablert av religionsstifteren. Derfor er ingen av delene ansett hverken klanderverdig eller straffbart i teologi og sharia, med mindre man voldtar en annen muslims kone. Barnevoldtekt er helt akseptabelt, og hjemles i både koran og sunna.  

Sennels konkluderer at muslimer ikke er som oss, de tenker, oppfatter og kommuniserer helt annerledes. Her er trolig nøkkelen til at vestlig psykologi er ute av stand til å kurere dem. 

Sennels slår fast at århundrers påvirkning fra ekstrem innavl fører til muslimvold og muslimterror. Islams teologi sier at terror er et viktig verktøy i Allahs verktøykasse. Muslimer plikter å underkaste seg og adlyde koranen, og kopiere Muhammeds atferd, dvs terrorisere omgivelsene. Mental sykdom er ikke en relevant forklaring på terror, selv om ur-terroristen Muhammed var mentalt syk. For muslimer er terror en ubetinget plikt som påhviler dem, og den eneste sikre vei til Paradis. Å definere muslimterror som utslag av mental sykdom indikerer ikke annet enn psykologens teologiske og kulturelle analfabetisme, eller bare løgnaktighet.

En gjeng muhammedanske morderzombier er ikke en gjeng gærninger. De er en gjeng gode muslimer, ifølge Muhammed. 

Fagfolk avliver myten om at en muslimterrorist er mentalt syk, selv om forferdelige voldshandlinger gjerne fører til slike antagelser, simpelthen fordi vi i motsetning til muslimterroristen er siviliserte mennesker. Vi begår feilen å bedømme morderzombien som om han var en ikkemuslim fra vår kulturkrets.

Mens systemmedia i hundrevis av saker rapporterer om angivelig mentalt syke gjerningsmenn med islamsk bakgrunn, undres vi over; Hvor er alle de mentalt syke barbariske hinduer, sikher, buddhister, kristne, ateister og sjøsamer?  Hvor lenge skal vi finne oss i dette bedraget? Når skal vi ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterror?  

Alle mennesker er i utgangspunktet utstyrt med et sett følelser. Den sammensatte følelsen «hat» kan oppstå eller bli misbrukt som følge av politisk eller religiøs hjernevask og føre til at normale mennesker begår inhumane handlinger. Islam er det mest eklatante eksempel på at en ideologi kan få mennesker til å bli umenneskelige. 

Forskere har konstatert at «ikkevestlige» barn er mindre empatiske enn innfødte barn. Demografien er slik at ikkevestlig = islamsk. Dette forklarer funnet. Islam vasker medmenneskelighet ut av barns sinn, slik André Servier omtaler i «Mind of the Musulman» for 100 år siden;  

«Den bedøvende innflytelse av islam er godt illustrert av måten muslimen oppfører seg på i ulike stadier av livet hans. I sin tidlige barndom, når religion ennå ikke har infisert hjernen hans, viser han en livlig intelligens og et bemerkelsesverdig åpent sinn, tilgjengelig for ideer av alle slag; men, etterhvert som han vokser opp og utsettes for familiens og samfunnets påvirkning, tar islam tak i ham og omslutter ham, hjernen hans stopper tilsynelatende å fungere, hans dømmekraft svinner hen, hans intelligens paralyseres og blir uhelbredelig degenerert

Umoden infantil voldelighet er et observerbart trekk ved de som har blitt tilstrekkelig negativt påvirket av islam til å kunne defineres som shariafolket. Forskere tilskriver dette nettopp til hvordan foreldre behandler sine barn. Slik bekreftes Servier sitt utsagn. 

Imamen i ICC erkjenner at muslimer er dårlige på nestekjærlighet. Dette er utvilsomt relatert til individets eksponering for islamsk atferd og teologi fra ung alder.

Det er Allah sin skyld at kjærlighet og empati er fremmedord i islam.

Man må forstå hva som ligger i bunnen. Det er verdier. 

I Vesten vil troen på at du mottar 72 gjennomsiktige jomfruer i Paradis som belønning for terror, indikere mental lidelse. I islam innebærer slike idéer at du er en hengiven god mainstream muslim. 

Det er visstnok ikke bare islam som gjør muslimer syke. Muslimer blir mentalt syke av at skitne vantro frykter at muslimer skal oppføre seg islamsk (islamofobi). Bushra Ishaq hevdet at muslimer i Norge blir syke av de skitne vantro innfødte sin høyst berettigede frykt for islam.  Imøtegått av meg her .

Muslimer blir så syke at de ikke lenger kan jobbe, når de får statsborgerskap. Bønnerop fra skriketårn er én av flere ting som gjør muslimer gale, ifølge en muslim. 

SIAN sin anvendelse av det frie ord har fra venstreblivent og muslimsk hold fått skylden for muslimers mentale sykdom. Medisinprofessor Stig Frøland har i KK 3.9.20 imøtegått dette, og ikke overraskende slått fast at ytringer slett ikke er helseskadelige. Muslimers steinkasting og andre drapsforsøk mot SIAN kan derfor ikke tilskrives annet enn islams negative påvirkning på hjernen deres. 

FN mener at muslimer blir mer mentalt syke, jo lenger de oppholder seg i Vesten. Sett hen til den negative påvirkning de koranen definerer som muslimer har på våre samfunn økonomisk, kulturelt og sikkerhetsmessig, burde dette være en no-brainer; Deporter dem. 

Man forstår lite eller intet av årsakene til muslimers mentale uhelse og uetiske atferd dersom man benytter vestlig tankesett. De reelle faktorene som er unike for islam kan du lese om her.  

Mark Twain skrev at når han undersøker koranen vet han «at enhver muhammedaner utvilsomt er sinnssyk, ikke på alle områder, men i religiøse forhold». Siden religionen styrer alle aspekter ved muslimens liv er det dessverre mye sinnssykdom å ta tak i, om en skal ta Twain på ordet.

Det er en avgrunn av psykologiske forskjeller mellom muslimer og deres vestlige vertskap, som materialiserer seg i kulturkrigens mange fasetter; dominanskrim, herrefolkatferd, plyndring, vold, voldtekt og menneskeslakt. Det eksisterer ingen substansielle argumenter til støtte for en påstand om at islam og siviliserte livssyn noen sinne vil kunne leve i permanent likeverdig fredelig sameksistens. 

Det eksisterer ingen kur som kan eliminere det dødelige islamviruset. Det vil fortsette å infisere hjerner og påføre menneskeheten nød, død og elendighet. Det eneste botemiddel vi kan implementere for å redde vår egen sivilisasjon, er deportering av shariafolket.

Denne artikkelen ble først publisert på www.sian.no .

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.